เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือสิ้นงวด หน่วยพัสดุ จะดำเนินการปิดให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุใช้สอย เพื่อตรวจสอบวัสดุประจำปี งบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 (ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน –19 ตุลาคม 2566) โดยจะเริ่มดำเนินการเปิดให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป